راهنمای خرید کابل پرینتر

در ادامه راهنمای خرید کابل پرینتر، باید توجه داشت که برخی پرینترها از کابل های دیگری بجز USB استفاده می کنند، مانند کابل های پارالل و سریال. لذا در صورتی که پرینتر شما از کابل های دیگری به جز USB استفاده می کند، باید نوع کابل مورد نیاز را مشخص کنید و سپس کابل را به صورت مناسب تهیه کنید.

همچنین، طول کابل نیز باید با نیاز شما هماهنگ باشد. برای مثال، اگر پرینتر شما در یک نقطه دور از کامپیوتر قرار دارد، بهتر است کابل با طول بیشتری را تهیه کنید تا به راحتی از فاصله بین پرینتر و کامپیوتر استفاده کنید.